I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FILMOWCÓW, działający pod adresem www.filmowcy.art prowadzony jest przez Związek Zawodowy Filmowców z siedzibą w Warszawie (02-595) ul. Puławska 61, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879013, posiadającą numer NIP: 5213918121 oraz REGON: 388016090, e-mail: biuro@filmowcy.art, (dalej również jako: „Sklep”, „Sklep Internetowy” lub „Sprzedawca”).

 1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynni prawnych (dalej również jako: „Kupujący” lub „Klient”).
 2. Warunkiem przyjęcia do ZZF jest opłacenie pierwszej składki członkowskiej, a następnie wykupienie comiesięcznej subskrypcji, umożliwiającej opłacanie składek członkowskich. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego i zawartych za jego pośrednictwem opłacania składek członkowskich, w związku z przynależnością do Związku Zawodowego Filmowców.  
 3. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest opłacanie składek przez członków Związku Zawodowego Filmowców zwanych dalej Kupującym. Składki (dalej również jako: „Produkt”) mogą być opłacane w terminach: miesięcznym, kwartalnym, rocznym i innym. 
 5. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest opłacanie subskrypcji Grupowego Ubezpieczenia Medycznego PZU. Pakiet grupowego, prywatnego ubezpieczenia medycznego PZU dostępny jest tylko dla członków ZZF, którzy: wypełnili formularz przystąpienia do programu (dostępny pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiHJxKMGCpBHMX9qwHK8MYPIx38bFUDBqtvDVweG9FYu_BnA/viewform ) oraz oraz aktywowali konto mojePZU i wybrali produkt na stronie mojePZU.
 6. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest opłacanie subskrypcji Karty MultiSport. Karty MultiSport dostępne są tylko dla członków i członkiń Związku, którzy mają opłacone składki członkowskie i członków ich rodzin – w zależności od wybranego programu.
 7. Karty MultiSport dostępne są dla członków i członkiń ZZF / członków ich rodzin, którzy wypełnili formularz przystąpienia do programu (dostępny pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJUCjQsFr6ZkR0Erqf4yyiXMiesjOds6uYK2i6jCa9KiQLg/viewform)
 8. Umową sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest umowa sprzedaży Produktów (opłacenia składek członkowskich, opłacenie pakietu ubezpieczenia medycznego PZU, opłacenie Karty MultiSport) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Związkiem Zawodowym Filmowców a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 9. Zamówieniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności przedmiot Umowy sprzedaży,

Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o terminach i trybie opłacania składek, a w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Składki członkowskie można opłacać za cały rok z góry albo kwartalnie. Wysokość składki rocznej to 360 zł. Wysokość składki kwartalnej to 90 zł.
 2. Płatności z tytułu Grupowego Ubezpieczenia Medycznego PZU (kwota w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia) należy uiszczać do 25-go każdego miesiąca. Płatności z tytułu przystąpienia do pakietu Grupowego, prywatnego ubezpieczenia medycznego PZU realizowane są jako płatności cykliczne – poprzez comiesięczne automatyczne obciążenie karty płatniczej klienta. Nieopłacenie w terminie skutkuje wygaśnięciem ubezpieczenia dla użytkownika, który nie uregulował płatności w terminie.
 3. Płatności z tytułu Karty MultiSport (kwota zależna od wybranego zakresu świadczeń) należy uiszczać do 25-go każdego miesiąca. Płatności realizowane są jako płatności cykliczne, poprzez comiesięczne, automatyczne obciążenie karty płatniczej Klienta. Nieopłacenie w terminie skutkuje zablokowaniem Karty dla użytkownika, który nie uregulował płatności w terminie.

III. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I CENY

 1. Sprzedaż Produktu w ramach Sklepu Internetowego odbywa się w drodze Zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową www.filmowcy.art Przez złożenie przez Klienta Zamówienia należy rozumieć kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Klient w trakcie zamówienia określa wybór opłacanych składek (kwartalna, roczna) poprzez każdorazowy wybór jednej z opcji przewidzianej w formularzu zamówienia.
 3. Wysokość opłaty Grupowego Ubezpieczenia Medycznego uzależniona jest od wybranego zakresu ubezpieczeń (Standard, Optimum, Komfort lub Komfort Plus)
 4. Wysokość opłaty Karty MultiSport uzależniona jest od wybranego programu Karty.

Prawidłowo złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. dane kontaktowe i adresowe Klienta;

 • co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną;
 • sposób płatności.
 • Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 • opis Produktu i jego cenę;
 1. łączną cenę zamówionych Produktów;
 2. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 3. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.
 4. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu, w którym Klient podaje następujące dane:
 6. Imię i nazwisko;
 1. Adres e-mail;
 2. Numer telefonu;
 3. Dane adresowe do przelewu.
 4. Zamówienie jest składane po zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 5. Na wniosek Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 6. Imię i nazwisko/firmę;
 1. Adres zamieszkania/siedziby;
 2. Numer zamówienia;
 3. Adres korespondencyjny.

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zamówienie dokonywana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy Związku, zgodnie z danymi do przelewu przesłanymi przez Sprzedającego po otrzymaniu zamówienia na Produkt.
 2. Zapłata z tytułu zakupienia pakietu Grupowe, prywatne ubezpieczenie medyczne PZU oraz Karta MultiSport realizowana jest jako płatności cykliczne, poprzez comiesięczne, automatyczne obciążenie karty płatniczej Klienta.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
 4. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 • W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 • Na wniosek Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT; w szczególności imię i nazwisko nabywcy/ nazwę firmy klienta; numer NIP niezbędny do wystawienia faktury VAT.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Związku Zawodowego Filmowców wpłaty dokonanej przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Nieopłacenie zamówienia w terminie równoznaczne jest z odstąpieniem od umowy.

VII. REKLAMACJE

 1. W zakresie reklamacji Klient ma prawo skorzystać z uprawnień uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (dalej jako: „Konsument”).
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres: biuro@filmowcy.art lub listem poleconym na adres ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa
 2. W przypadku wniesienia reklamacji należy podać następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 5. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Związek Zawodowy Filmowców (dalej jako: „Administrator” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61,  02-595 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmowcy.art
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmowcy.art

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży).
 2. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
 3. Dane Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), 
 3. żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO), 
 5. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO), 
 6. przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@filmowcy.art lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych wskazanych w umowie jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy.
 3. Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe Kupującego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.
 4. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres realizacji umowy, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.

Regulamin ubezpieczenia medycznego  PZU

OFERTA

1. Oferta skierowana jest wyłącznie do członków  i członkiń Związku Zawodowego Filmowców, którzy  mają aktualnie opłacone składki członkowskie.

2. W ofercie dostępne są cztery zakresy ubezpieczeń medycznych: Standard, Komfort, Komfort Plus, Optimum, które różnią się rodzajem świadczeń oraz ceną.

3. Szczegółowy opis każdego zakresu oraz lista jednostek, świadczących usługi z zakresu ubezpieczenia medycznego PZU dostępne są na stronie Związku https://filmowcy.art/opieka-medyczna/

PRZYSTĄPIENIE

4. Do ubezpieczenia medycznego  PZU można przystąpić samodzielnie, z partnerem lub z rodziną (ze współmałżonkiem i/lub z dziećmi). W przypadku zmiany partnera w pakiecie partnerskim, można dopisać do partycypacji nowego partnera/partnerkę, zastępując poprzednią osobę.
5. Dopisanie nowych osób do pakietu rodzinnego lub partnerskiego może nastąpić w dowolnym czasie.
6. W pakiecie rodzinnym można ubezpieczyć dzieci do 18 roku życia (lub do 26, jeśli się uczą).

7. Pakiety można zmieniać po roku partycypacji.

PŁATNOŚCI, SKŁADKI

8.  Miesięczna opłata  za wybrane pakiety odbywa się poprzez płatności cykliczne, czyli automatyczne comiesięczne obciążenie karty. Płatności realizowane są góry za kolejny miesiąc i są automatycznie ustawione na 25 dnia każdego miesiąca. 

9. Zapisy nowych osób do programu prywatnej opieki medycznej PZU odbywają się do 15-go każdego miesiąca na kolejny miesiąc poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZZF https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsfihjxkmgcpbhmx9qwhk8mypix38bfudbqtvdvweg9fyu_bna/viewform

10. Z ubezpieczenia można zrezygnować w każdej chwili z miesięcznym pełnym okresem wypowiedzenia. W tym celu prosimy o kontakt – biuro@filmowcy.art;

11.  Jeśli z jakiś powodów przelew do nas nie dotrze (brak środków na koncie, nieaktywna karta) system automatycznie wyśle przypomnienie, a brak wpłaty do 25. dnia miesiąca będzie skutkował zawieszeniem możliwości korzystania z usług medycznych, a następnie skreśleniem z listy ubezpieczonych. Kolejne przystąpienie do programu będzie możliwe dopiero w kwietniu 2024 r.; więc warto zadbać o terminowość wpłat.

UMAWIANIE WIZYT

 1. Wizyty i badania umawiamy przez MOJE PZU (strona www lub aplikacja)

albo przez infolinię 801 405 905.

 1. Sprawy techniczne dotyczące konta MOJE PZU:

Infolinia: PZU 801 102 007

Kontakt: informacje o ubezpieczeniu:

Jacek Lasok

e-mail: jlasok@agentpzu.pl

tel: +48 789 405 326

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 – 16:00

Dagmara Pająk

e-mail: dagmarapajak@pzu.pl

tel: +48 695 933 854

Godziny pracy: pon-pt: 8:00 – 16:00

Regulamin sklepu internetowego MultiSport

WARUNKI uczestnictwa w programie „Karty MultiSport dla członków i członkiń ZZF”:

 1. oferta skierowana jest wyłącznie do aktywnych członków i członkiń Związku Zawodowego Filmowców (z aktualnie opłaconą składką członkowską);
 2. użytkownikom i użytkowniczkom kart, którzy nie opłacą składki członkowskiej w ZZF, karty będą blokowane;
 3. Miesięczna opłata  za wybrane karty odbywa się poprzez płatności cykliczne, czyli automatyczne comiesięczne obciążenie karty. Płatności realizowane są góry za kolejny miesiąc i są automatycznie ustawione na 25 dnia każdego miesiąca. 
 4. zapisy do programu dla osób członkowskich odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ZZF: https://docs.google.com/forms/u/3/d/e/1FAIpQLSdQJUCjQsFr6ZkR0Erqf4yyiXMiesjOds6uYK2i6jCa9KiQLg/viewform
 5. Dane osobowe podane przy płatności cyklicznej i w formularzu zgłoszeniowym powinny być takie same jak w deklaracjach członkowskich.
 6. karty są wysyłane do końca miesiąca poprzedzającego opłacany miesiąc;
 7. do 10-go dnia każdego miesiąca można zrezygnować z karty na kolejny miesiąc, zmienić rodzaj karty lub dodać osobę towarzyszącą. W tym celu prosimy o kontakt – biuro@filmowcy.art;
 8. nieopłacenie składki miesięcznej do 25. dnia miesiąca (z góry za kolejny miesiąc) jest równoznaczne z rezygnacją z programu.