1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin reguluje zasady płatności składek członkowskich

Związek Zawodowy Filmowców z siedzibą w Warszawie (02-595) ul. Puławska 61, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879013, posiadającą numer NIP: 5213918121 oraz REGON: 388016090, e-mail: biuro@filmowcy.art, zwany dalej ZZF.

1.1. Miesięczną składka członkowska ZZF wynosi 30 zł zgodnie ze statutem Związku Zawodowego Filmowców, uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ZZF oraz regulaminem płatności składek przyjętym przez Zarząd Główny Związku Zawodowego Filmowców;
1.2. Każdy członek ZZF ma obowiązek regularnie opłacać składki;
1.3. Obowiązek opłacania składek rozpoczyna się w miesiącu, w którym Zarząd ZZF podjął uchwałę o przyjęciu do Związku Zawodowego i poinformował o tym fakcie, drogą elektroniczną nową osobę członkowską;
1.4. Składki członkowskie można opłacać poprzez stronę www.filmowcy.art
1.5. Składki członkowskie można opłacać jako:
• miesięczna subskrypcja, . comiesięczne automatyczne obciążenie karty płatniczej w wysokości 30 zł;
• roczna składka w wysokości 360 zł.

1.6. Członkowie ZZF, którzy ukończyli 65 lat mogą być zwolnieni ze składek po wysłaniu prośby na biuro@filmowcy.art
1.7. Płatność składek odbywa się w drodze Zamówienia złożonego przez członka ZZF na odległość poprzez stronę internetową www.filmowcy.art Przez złożenie przez Klienta Zamówienia należy rozumieć kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
1.8. Członek ZZF w trakcie zamówienia określa wybór opłacanych składek (miesięczna subskrypcja, składa roczna) poprzez każdorazowy wybór jednej z opcji przewidzianej w formularzu zamówienia;
1.9. Zapłata za zamówienie dokonywana jest poprzez płatność PayU;
1.10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań;
1.11. Dostępne formy płatności:
• Visa
• Visa Electron
• Mastercard
• MasterCard Electronic
• Maestro
• Blik

1.12. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi;
1.13. Nieopłacenie składek członkowskich przez 12 miesięcy skutkuje wykreśleniem z listy członków ZZF;
1.14. Rezygnacja z członkostwa w ZZF oznacza anulowanie subskrypcji po jednym pełnym miesięcznym okresie składkowym;
1.15. Samodzielne anulowanie lub zawieszenie subskrypcji przez członka ZZF powinno być zgłoszone mailowo na biuro@filmowcy.art
1.16. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres: biuro@filmowcy.art lub listem poleconym na adres ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Dane osobowe osoby członkowskiej ZZF są przetwarzane przez Związek Zawodowy Filmowców (dalej jako: „Administrator” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2.2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmowcy.art
2.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: rodo@filmowcy.art

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

3.1. Dane osobowe członka ZZF będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy).
3.2. Odbiorcami danych osobowych członka ZZF będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
3.3. Dane Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
3.4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
  • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@filmowcy.art lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

3.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych członek ZZF posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3.6. Podanie przez członka ZZF o danych osobowych wskazanych w umowie jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy.
3.7. Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe członka ZZF podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.
3.8. Dane osobowe członka ZZF będą przechowywane przez okres członkostwa, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.