I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy ZWIĄZKU ZAWODOWEGO FILMOWCÓW, działający pod adresem www.filmowcy.art prowadzony jest przez Związek Zawodowy Filmowców z siedzibą w Warszawie (00-724) ul. Chełmska 21, wpisany do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000879013, posiadającą numer NIP: 5213918121 oraz REGON: 388016090, e-mail: biuro@filmowcy.art, (dalej również jako: „Sklep”, „Sklep Internetowy” lub „Sprzedawca”).

 1. Zakupów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynni prawnych (dalej również jako: „Kupujący” lub „Klient”).
 2. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego i zawartych za jego pośrednictwem opłacania składek członkowskich, w związku z przynależnością do Związku Zawodowego Filmowców.  
 3. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Za pośrednictwem Sklepu możliwe jest opłacanie składek przez członków Związku Zawodowego Filmowców zwanych dalej Kupującym. Składki (dalej również jako: „Produkt”) mogą być opłacane w terminach: miesięcznym, kwartalnym, rocznym i innym. 
 5. Umową sprzedaży w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest umowa sprzedaży Produktów (opłacenia składek członkowskich) w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Związkiem Zawodowym Filmowców a Klientem, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Zamówieniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności przedmiot Umowy sprzedaży,

Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o terminach i trybie opłacania składek, a w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

II. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I CENY

 1. Sprzedaż Produktu w ramach Sklepu Internetowego odbywa się w drodze Zamówienia złożonego przez Klienta na odległość poprzez stronę internetową www.filmowcy.art Przez złożenie przez Klienta Zamówienia należy rozumieć kliknięcie przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Klient w trakcie zamówienia określa wybór opłacanych składek (miesięczna, kwartalna, roczna, inne) poprzez każdorazowy wybór jednej z opcji przewidzianej w formularzu zamówienia.

Prawidłowo złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

a. dane kontaktowe i adresowe Klienta;

 • co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną;
 • sposób płatności.
 • Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 • opis Produktu i jego cenę;
 1. łączną cenę zamówionych Produktów;
 2. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 3. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez Sklep.
 4. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 5. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu, w którym Klient podaje następujące dane:
 6. Imię i nazwisko;
 1. Adres e-mail;
 2. Numer telefonu;
 3. Dane adresowe do przelewu.
 4. Zamówienie jest składane po zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem, poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 
 5. Na wniosek Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
 6. Imię i nazwisko/firmę;
 1. Adres zamieszkania/siedziby;
 2. Numer zamówienia;
 3. Adres korespondencyjny.III. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Zapłata za zamówienie dokonywana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy Fundacji, zgodnie z danymi do przelewu przesłanymi przez Sprzedającego po otrzymaniu zamówienia na Produkt.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.

 3. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 • W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Związku Zawodowego Filmowców wpłaty dokonanej przez Klienta.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

VI. REKLAMACJE

 1. W zakresie reklamacji Klient ma prawo skorzystać z uprawnień uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.). Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (dalej jako: „Konsument”).
 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres: biuro@filmowcy.art lub listem poleconym na adres ul. Chełmska 21,  00-724 Warszawa
 2. W przypadku wniesienia reklamacji należy podać następujące dane:  imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 5. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Związek Zawodowy Filmowców (dalej jako: „Administrator” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chełmska 21,  00-724 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmowcy.art
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chełmska 21,  00-724 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmowcy.art

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży).
 2. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
 3. Dane Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), 
 3. żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO), 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO), 
 5. wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO), 
 6. przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chełmska 21,  00-724 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@filmowcy.art lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora. 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych wskazanych w umowie jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy.
 3. Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe Kupującego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.
 4. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres realizacji umowy, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.