WARUNKI uczestnictwa w programie „Karty MultiSport dla osób członkowskich Związku Zawodowego Filmowców”

Dostawcą usługi Multisport jest Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000370919, NIP: 836-16-76-510, REGON: 750721670 na podstawie umowy o świadczenie usług z dnia 21.03.2022 pomiędzy Benefit a Związkiem Zawodowym Filmowców, której przedmiotem jest świadczenie usług na rzecz Pracowników Klienta oraz innych Użytkowników w ramach Programu Korzyści Pracowniczych MultiSport przez Partnerów MultiSport oraz Benefit Systems, „Program MultiSport”. Wykaz Partnerów MultiSport i świadczonych przez nich usług dla poszczególnych typów Kart znajduje się na stronie internetowej Benefit Systems.

1. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1.1. ZZF nie jest dostawcą usługi a jedynie pobiera opłaty za usługę i przekazuje je do firmy Benefit oraz dostarcza listę uczestników programu do firmy Benefit
1.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do aktywnych osób członkowskich ZZF bez zaległości w opłatach składek członkowskich
1.3. Do programu dla osób członkowskich można przystąpić wyłącznie poprzez formularz DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU MULTISPORT. Wypełnienie formularza jest deklaracją przystąpienia do programu.
1.4. Deklaracje są potwierdzane drogą mailową raz w miesiącu (ok. 20 dnia miesiąca). Po potwierdzeniu przez ZZF deklaracji członkowskiej oraz po otrzymaniu elektronicznego numeru karty, należy niezwłocznie opłacić usługę poprzez podany link wybierając zadeklarowany w formularzu przystąpienia rodzaj karty/ kart MultiSport.
1.5. W przypadku wybrania innej niż w „deklaracji przystąpienia” karty, należy niezwłocznie anulować subskrypcję i wybrać właściwą kartę oraz poinformować o pomyłce ZZF drogą mailową na adres: biuro@filmowcy.art
1.6. W przypadku, gdy osoba członkowska posiada kartę MultiSport i chce zamówić nową kartę dla osoby towarzyszącej, należy zgłosić zamówienie drogą mailową na adres: biuro@filmowcy.art

2. OPŁATY

2.1. Opłaty za usługę pobiera Związek Zawodowy Filmowców i przekazuje je do dostawcy usługi firmy Benefit .
2.2. Okres Rozliczeniowy wynosi 1 (jeden) miesiąc.
2.3. Miesięczna opłata za wybrane karty odbywa się poprzez płatności cykliczne, czyli automatyczne comiesięczne obciążenie karty. Płatności realizowane są góry za kolejny miesiąc i są automatycznie ustawione na 25 dnia każdego miesiąca.
2.4. Dane osobowe podane przy płatności cyklicznej i w formularzu zgłoszeniowym powinny być takie same jak w deklaracjach członkowskich.
2.5. Osoby członkowskie otrzymują numer karty, który uprawnia do korzystania z programu MultiSport bez konieczności posiadania plastikowej karty. Karty są dostępne do odbioru w biurze ZZF (ul. Puławska 61) do dwóch tygodni po potwierdzeniu przez nas zamówienia. O dokładnym terminie odbioru informujemy drogą mailową.
2.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań.
2.7. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:

 • Visa;
 • Visa Electron;
 • Mastercard;
 • MasterCard Electronic;
 • Maestro.

2.8. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego;
2.9. W przypadku zaległości w opłatach za kartę MultiSport, należy niezwłocznie skontaktować się ZZF pod adresem biuro@filmowcy.art. Następnie osoba zalegająca ze składkami otrzyma dokładną informację o należnej do zapłaty kwoty oraz dane rachunku bankowego, na który tę kwot należy uregulować.

3. ZMIANY I REZYGNACJE

3.1. Z produktu MultiSport można zrezygnować w każdej chwili z miesięcznym pełnym okresem wypowiedzenia wysyłając wypowiedzenie na adres: biuro@filmowcy.art
3.2. Nie ma możliwości zawieszenia karty MultiSport.
3.3. Do 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego można zmienić rodzaj karty Multisport lub dodać osobę towarzyszącą. Zamówienia składane po tym terminie będą realizowane w kolejnym okresie rozliczeniowym . Zmienić karty lub dodać osobę towarzysząca można wyłącznie poprzez wysłanie maila na adres: biuro@filmowcy.art
3.4. Brak opłaty miesięcznej jest równoznaczne z rezygnacją z programu po maksymalnie trzech pełnych okresach rozliczeniowych.
3.5. ZZF może dochodzić zaległych należności za usługę na drodze sądowej.
3.6. ZZF anuluje usługę w przypadku braku płatność po maksymalnie trzech pełnych okresach rozliczeniowych lub zaległości w składkach członkowskich.
3.7. W przypadku niezgodności danych na Karcie plastikowej z chipem z dokumentem tożsamości, którym posługuje się osoba posiadająca Kartę, Kontroler ma prawo i obowiązek zatrzymać Kartę. W takiej sytuacji Benefit Systems poinformuje Klienta o fakcie zatrzymania Karty danego Użytkownika oraz jest uprawniony do dezaktywacji Karty.
3.8. Samodzielne zawieszenie lub anulowanie subskrypcji przez klienta bez wypowiedzenia umowy o którym mowa w pkt 3.1 jest równoznaczne z rezygnacją z programu po maksymalnie trzech pełnych okresach rozliczeniowych.
3.9. W przypadku rezygnacji z programu, ponowne uczestnictwo jest możliwe po upływie 4 miesięcy od złożenia rezygnacji.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe osoby członkowskiej ZZF są przetwarzane przez Związek Zawodowy Filmowców (dalej jako: „Administrator” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmowcy.art
4.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: rodo@filmowcy.art

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Dane osobowe członka ZZF będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy).
5.2. Odbiorcami danych osobowych członka ZZF będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
5.3. Dane Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
5.4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@filmowcy.art lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

5.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych członek ZZF posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.6. Podanie przez członka ZZF o danych osobowych wskazanych w umowie jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy.
5.7. Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe członka ZZF podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.
5.8. Dane osobowe członka ZZF będą przechowywane przez okres członkostwa, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.