RODO

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1; dalej: RODO) Związek Zawodowy Filmowców (ZZF) informuje, że:

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Filmowców (zwany dalej „Administrator”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, 00-724 Warszawa. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem maila: rodo@filmowcy.art

Przetwarzanie danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe:

 • członków Związku Zawodowego Filmowców;
 • osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od nas newslettera oraz informacji marketingowych;
 • uczestników biorących udział w organizowanych przez nas projektach i wydarzeniach (m.in. kursach, programach edukacyjnych, szkoleniach, warsztatach, wydarzeniach), niebędących członkami Związku Zawodowego Filmowców.

Do zbieranych i przetwarzanych przez nas danych osobowych należą m.in.:

 • dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe: adres zamieszkania;
 • wizerunek: dotyczy w szczególności osób, których dane osobowe zostały ujawnione w materiałach zamieszczanych w sieci (strona internetowa, Facebook, Instagram) oraz w publikacjach drukowanych, wydawanych przez Związek Zawodowy Filmowców (m.in. w ramach wyborów zarządu i sekcji, udziału w wydarzeniach);

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Osoby, których dane dotyczą

 • członkowie Związku Zawodowego Filmowców
 • uczestnicy organizowanych przez ZZF szkoleń, projektów, warsztatów i wydarzeń, niebędący członkami Związku Zawodowego Filmowców
 • osoby otrzymujące newsletter i inne informacje branżowe
 • osoby, których dane osobowe zostały ujawnione w publikacjach i materiałach zamieszczanych na stronie internetowej Związku Zawodowego Filmowców

Cel przetwarzania

 • ZZF przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych (m.in. w celu organizowania spotkań, seminariów i szkoleń dla członków, wspierania inicjatyw związkowych). Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu utrzymywania korespondencji mailowej, zwłaszcza udzielania odpowiedzi na pytania i uwagi wchodzące w zakres działalności Związku;
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, celem rejestracji zgłoszenie do wydarzenia lub projektu (m.in. programu, szkolenia, kursu, warsztau), aby umożliwić Państwu udział w tym wydarzeniu, w szczególności przesyłać informacje dotyczące warunków udziału w projekcie, programu wydarzenia itd.;
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby wysyłać newsletter i inne informacje branżowe, na które zapisałali sie Państwo za pośrednictwem strony internetowej https://filmowcy.art/;
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu publikowania informacji w sieci (www, Facebook, Instagram), wydawania publikacji branżowych przez Związek Zawodowy Filmowców (m.in. profile zawodowe członków ZZF).

Podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes Administratora                   [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Uzasadniony interes polega na realizacji zadań statutowych, polegających na reprezentowaniu interesów członków ZZF. Prawnie uzasadniony interes polega także na konieczności ustosunkowania się do kierowanych do ZZF zapytań i uwag.

Zgoda osoby, której dane dotyczą                                                                                                    [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza jednak brak możliwości udziału w organizowanych przez ZZF wydarzeniach lub projektach.

Zgoda osoby, której dane dotyczą                                                                                                [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości otrzymywania od newslettera oraz informacji związkowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą                                                                                                  [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości ujawnienia Państwa danych osobowych w publikacjach zwiazkowych w sieci oraz w druku, a także konieczność usunięcia tych danych z ich wersji elektronicznych.

Niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej [art. 6 ust. 1 lit. d) RODO]

Ochrona żywotnych interesów może dotyczyć kwestii ochrony praw majątkowych oraz praw podmiotowych (np. autorskich praw osobistych) i polega na umożliwieniu polubownego załatwienia sporu powstałego pomiędzy stronami postępowania, np. mediacyjnego, windykacyjnego czy sądowego, zwłasza wobec zalegających płatników.

Podstawa prawna przetwarzania

 • Prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Prawnie uzasadniony interes polega na realizacji zadań statutowych ZZF, polegających na reprezentowaniu interesów członków Związku. Prawnie uzasadniony interes polega także na konieczności ustosunkowania się do kierowanych do Zwiazku pytań i uwag.

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza jednak brak możliwości udziału w wydarzeniach lub projektach organizowanych przez ZZF.

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości otrzymywania newslettera oraz informacji związkowych.

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza brak możliwości ujawnienia Państwa danych osobowych w publikacjach Związku oraz konieczność usunięcia tych danych z ich wersji elektronicznych.

Niezbędność przetwarzania danych celem ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej [art. 6 ust. 1 lit. d) RODO]

Ochrona żywotnych interesów może dotyczyć ochrony praw majątkowych oraz praw podmiotowych (np. autorskich praw osobistych) i polega na umożliwieniu polubownego załatwienia sporu, wszczęcia  postępowania ugodowego, windykacyjnego i sądowego pomiędzy stronami.

Okres przechowywania danych

Podstawa prawna przetwarzania
Państwa zgoda;
prawnie uzasadniony interes Związku Zawodowego Filmowców;
niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.
Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Państwa dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie;
Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania;
Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania przedsądem właściwym do rozpatrzenia sprawy, postępowania windykacyjnego, polubownego itp, a później przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń (terminy przedawnienia) oraz do celów statystycznych i archiwalnych.

Odbiorcy danych

W przypadku udostępniania danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych będą m.in.:

 1. członkowie Związku Zawodowego Filmowców,
 2. osoby zatrudniane lub współpracujące ze Związkiem Zawodowym Filmowców
 3. w przypadku publikacji wydawanych przez Związek Zawodowy Filmowców – osoby odwiedzające stronę internetową www.filmowcy.art,
 4. w przypadku wydarzeń lub projektów – organizatorzy, współorganizatorzy, partnerzy, patroni oraz uczestnicy tych wydarzeń lub projektów,
 5. strony postępowań windykacyjnych, mediacyjnych, sądowych
 6. instytucje finansujące, rentale, producenci i dystrybutorzy współpracujący z ZZF

Prawa przysługujące w zwiazku z RODO

 • Prawo do wycofania zgody

Mają Państwa prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania przez nas danych osobowych – jeżeli przetwarzanie danych oparte jest na Państwa zgodzie. W celu wycofania zgody, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rodo@filmowcy.art.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że nie będziemy mogli wykonywać dla Państwa czynności, dla których podstawą była Państwa zgoda (np. przesyłać newslettera, umożliwić udziału w wydarzeniu lub projekcie).

 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu ZZF.

Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będą istniały inne uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ZZF, nie dotyczy ono przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Państwa zgody lub innych podstawach prawnych.

 • Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
 2. usunięcia danych osobowych,
 3. ograniczenia przetwarzania,
 4. do przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem.

ZZF, jako administrator danych osobowych informuje, że:

 1. przetwarzane przez ZZF dane osobowe członków Izby pochodzą od osób, których dane te dotyczą;
 2. podanie danych jest dobrowolne, żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera oraz informacji o szkoleniach i konferencjach;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Inspektora RODO, Jolanty Tokarczyk, kontakt: rodo@filmowcy.art;

Pani/Pana dane osobowe:

 1. przekazane dotychczas ZZF są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;
 2. nie są przetwarzane w celach handlowych ani marketingowych;
 3. będą przechowywane przez okres członkostwa w ZZF;
 4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani marketingowego, ani też w celu dokonywania jakichkolwiek pomiarów;
 5. w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących  Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia;
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez ZZF dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza  przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Inspektor Ochrony Danych

Jolanta Tokarczyk

rodo@filmowcy.art

Kontakt:

Związek Zawodowy Filmowców ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, e-mail: rodo@filmowcy.art NIP: 5213918121, REGON: 388016090, NR KONTA: 05 2490 0005 0000 4530 6230 1055