WARUNKI uczestnictwa w programie „GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE – OPIEKA MEDYCZNA PZU” dla osób członkowskich Związku Zawodowego Filmowców”

Dostawcą ubezpieczenia jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030211, o kapitale zakładowym 295.000.000 zł w całości wpłaconym, NIP numer 527-020-60-56 na podstawie umowy „GRUPOWEGO UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I ZDROWIE OPIEKA MEDYCZNA” ,Polisa Nr 707004402 (zwana w dalszej części umowy „Ubezpieczenie”) podpisanej ze Związkiem Zawodowym Filmowców ( zwanym w dalszej części umowy „ZZF” )

1. OFERTA

1.1. ZZF nie jest dostawcą ubezpieczenia a jedynie pobiera opłaty za ubezpieczenie grupowe i przekazuje je zgodnie z umową do firmy PZU Życie SA oraz dostarcza listę uczestników ubezpieczenia.
1.2. Oferta skierowana jest wyłącznie do członków i członkiń Związku Zawodowego Filmowców, którzy mają aktualnie opłacone składki członkowskie oraz ich rodzin.
1.3. W ofercie dostępne są cztery zakresy ubezpieczeń medycznych: Standard, Komfort, Komfort Plus, Optimum, które różnią się rodzajem świadczeń oraz ceną.
1.4. Szczegółowy opis każdego zakresu, lista jednostek, świadczących usługi z zakresu ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są na stronie Związku TUTAJ.

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

2.1 Przystąpienie do ubezpieczenie odbywa się w czterech etapach

3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

3.1. Opłaty za usługę pobiera Związek Zawodowy Filmowców i przekazuje je do PZU Życie SA;
3.2. Okres rozliczeniowy wynosi 1 (jeden) miesiąc;
3.3. Miesięczna opłata za wybrane ubezpieczenie odbywa się poprzez płatności cykliczne, czyli automatyczne comiesięczne obciążenie karty;
3.4. Płatności realizowane są góry za kolejny miesiąc i są automatycznie ustawione na 1. dzień każdego miesiąca;
3.5. Brak opłaty miesięcznej do 20 dnia każdego miesiąca może skutkować anulacją programu od 1 dnia kolejnego miesiąca. ZZF może anulować usługę także w przypadku zaległości w składkach członkowskich.
3.5. Do ubezpieczenia medycznego PZU można przystąpić samodzielnie, z partnerem lub z rodziną (ze współmałżonkiem i/lub z dziećmi). W przypadku zmiany partnera w pakiecie partnerskim, można dopisać do partycypacji nowego partnera/partnerkę, zastępując poprzednią osobę;
3.6. Dopisanie nowych osób do pakietu rodzinnego lub partnerskiego może nastąpić w dowolnym czasie;
3.7. W pakiecie rodzinnym można ubezpieczyć dzieci do 18 roku życia (lub do 26, jeśli się uczą);
3.8. Pakiety można zmieniać po roku partycypacji;
3.9. Z ubezpieczenia można zrezygnować w każdej chwili z miesięcznym pełnym okresem wypowiedzenia wysyłając wypowiedzenie na adres: biuro@filmowcy.art
3.10. Brak opłaty miesięcznej jest równoznaczny z rezygnacją z ubezpieczenia po maksymalnie dwóch pełnych okresach rozliczeniowych. Zaległe należności należy uregulować na podane przez ZZF konto. Kolejne przystąpienie do programu będzie możliwe dopiero po roku, po uprzednim uregulowaniu należności;
3.11. ZZF może dochodzić zaległych należności za usługę na drodze sądowej;
3.12. ZZF anuluje usługę w przypadku braku płatności po maksymalnie trzech pełnych okresach rozliczeniowych lub zaległości w składkach członkowskich;
3.13. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać na adres biuro@filmowcy.art
3.14. Reklamacje, skargi, zażalenia dotyczące ubezpieczenia opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia TUTAJ.

3.15. Samodzielne zawieszenie lub anulowanie subskrypcji przez klienta bez wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z rezygnacją z programu. Niezależnie od anulowania wszelkie rezygnacje i zmiany należy zgłaszać na adres: jolanta.tokarczyk@filmowcy.art .Zaległe należności należy uregulować na podane przez ZZF konto.

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe osoby członkowskiej ZZF są przetwarzane przez Związek Zawodowy Filmowców (dalej jako: „Administrator” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4.2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: biuro@filmowcy.art
4.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, drogą e-mailową pod adresem: rodo@filmowcy.art

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Dane osobowe członka ZZF będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy).
5.2. Odbiorcami danych osobowych członka ZZF będą w szczególności podmioty prowadzące obsługę kadrowo-płacową lub księgową Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi IT, pracownicy oraz współpracownicy Administratora.
5.3. Dane Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
5.4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący posiada prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
  • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO).

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@filmowcy.art lub poprzez (3) skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

5.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych członek ZZF posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.6. Podanie przez członka ZZF o danych osobowych wskazanych w umowie jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi realizacji umowy.
5.7. Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe członka ZZF podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.
5.8. Dane osobowe członka ZZF będą przechowywane przez okres członkostwa, jak również przez okres niezbędny dla dochodzenia lub obrony roszczeń.

UMAWIANIE WIZYT

  1. Wizyty i badania umawiamy przez MOJE PZU (strona www lub aplikacja)

albo przez Infolinię 801 405 905.

  1. Sprawy techniczne dotyczące konta MOJE PZU:

Infolinia: PZU 801 102 007