ZARZĄD SEKCJI

Maciej Maciejewski – przewodniczący
Ryszard Janikowski – wiceprzewodniczący
Agnieszka Pawłowska – sekretarz
Mirosław Pisarek
Sylwester Zawadzki
Tomasz Krzemieniecki
Jacek Jeleń
kontakt: kaskaderzy.zzf@filmowcy.art

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KASKADERÓW FILMOWYCH

W 2024 roku sekcja kaskaderów będzie realizować pilotażowy projekt o nazwie „Certyfikowane szkolenia kaskaderów filmowych” współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wszelkie pytania dotyczące certyfikacji oraz szkoleń prosimy kierować do zarządu sekcji kaskaderów.

KALENDARIUM:

01.01.2024 – rozpoczęcie procesu weryfikacji osób członkowskich Sekcji kaskaderów ZZF. Szczegółowe informacje dotyczące procesu weryfikacji, wymaganych dokumentów, zasad przyznawania certyfikatów oraz zakresu szkoleń znajdują się w materiałach do pobrania na dole strony

31.03.2024 – ostateczny termin składania dokumentów; złożone materiały filmowe będą wykorzystywane jedynie w celach weryfikacyjnych i nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.

31.04.2024 – zakończenie pracy przez Komisje Weryfikacyjną. do tego terminu Komisja Szkolenia przygotuje logistykę testów sprawnościowych i kursów.

od 01.05.2024 do 01.09.2024 – termin przeprowadzania testów sprawnościowych oraz kursów. Szczegółowe daty będą podane do końca kwietnia 2024 z zastrzeżeniem możliwości zmian wynikających z sytuacji na rynku pracy czy dostępności obiektów.

W związku z przyznaniem dofinansowania z PISF, od osób zakwalifikowanych (na podstawie weryfikacji) do przejścia poszczególnych testów i odbycia kursów wymaganych do otrzymania certyfikatu lub podniesienia kwalifikacji, za udział w testach i kursach nie będą pobierane żadne opłaty.

W razie wątpliwości pozostajemy do Waszej dyspozycji. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kaskaderzy.zzf@filmowcy.art

WYMAGANE DOKUMENTY:

Dokumenty wraz z materiałem filmowym należy przesyłać na adres kaskaderzy.zzf@filmowcy.art Sugerujemy przygotowanie kart kaskadera w formacie PDF oraz materiału filmowego w formie pliku do 50MB.

Materiały (dokumenty plus film na nośniku pendrive) można też składać osobiście lub listownie (decyduje data nadania) na adres siedziby ZZF, ul. Puławska 61, p.213; 02-595 Warszawa, a także podczas zebrań Komisji (terminy i miejsce będą ogłaszane). We wszystkich przypadkach prosimy o dopisanie na kopercie, że są to materiały do weryfikacji i kogo dotyczą.

Wypełniając kartę kaskadera można uwzględnić dni zdjęciowe do 31.12.2023 włącznie. Złożone materiały filmowe będą wykorzystywane jedynie w celach weryfikacyjnych i nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

A. KRYTERIA WERYFIKACJI CZŁONKOWSTWA W SEKCJI KASKADERÓW ZZF I NADAWANIA CERTYFIKATÓW KASKADERSKICH ZZD DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W ZAWODZIE KASKADERA FILMOWEGO PRZED ZMIANĄ KRYTERIÓW

B. KRYTERIA PRZYJMOWANIA DO SEKCJI KASKADERÓW ZZF I PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW KASKADERSKICH ZZF DLA OSÓB BEZ DOŚWIADCZENIA W ZAWODZIE KASKADERA

C. TESTY SPRAWNOŚCIOWE I KURSY DLA KASKADERA-ADEPTA I KASKADERA FILMOWEGO ORAZ SZKOLENIA NA KASKADRA FILMOWEGO KOORDYNATORA