Klauzula informacyjna Związku Zawodowego Filmowców, zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
Administrator danych osobowych
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Zawodowy Filmowców z siedzibą przy ul
Chełmskiej 21 w Warszawie. Adres email: biuro@filmowcy.art
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych Związku Zawodowego Filmowców oraz w celu
realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z przepisami prawa.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych

a) dane o przynależności Związkowej przetwarzane są przez okres
niezbędny do realizacji celów statutowych Związku Zawodowego Filmowców i czas realizacji ciążących na
administratorze obowiązków zgodnie z przepisami,
b) dane osób przetwarzane na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.
Prawa osób, których dane dotyczą każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo do ich osunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie. W zależności od podstawy przetwarzania danych cześć z tych praw możne zostać ograniczona
odrębnymi przepisami. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych
osobowych ich aktualizacji oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).