W branży audiowizualnej terminowe regulowanie zobowiązań finansowych jest dużym problemem, a nieterminowe płatności są zmorą naszego sektora: powodują kłopoty finansowe, problemy osobiste, a nawet prowadzą do upadłości firm.

Wykonawca nie dzieli z producentem ryzyka projektu! Dlatego mówimy STOP NIEPŁATNIKOM. Pamiętajcie jednak, że ZZF zaleca nie zwlekać z dochodzeniem swoich roszczeń, w celu uniknięcia ryzyka przedawnienia się należności.

Płatność w większości przypadków ulega przedawnieniu po 2 latach! (liczonych – w przypadku umów o dzieło – od momentu oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane, a w przypadku umów zlecenia/o świadczenie usług, od momentu, kiedy producent zobowiązany był zapłacić filmowcowi wynagrodzenie).

Zalecamy stosowanie się do podanych przez nas ram czasowych i nieodwlekanie decyzji w czasie. Każda czynność przed sądem (również polubownym) przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, przerywa bieg przedawnienia. Przed upływem terminu przedawnienia wystarczy złożyć pozew o zapłatę (nie ma znaczenia, kiedy postępowanie się skończy, a jedynie kiedy się zacznie). Zanim jednak dojdzie do wniesienia pozwu, zawsze warto podjąć próbę ugodowego załatwienia sprawy, zwłaszcza że w niektórych przypadkach wymagają tego przepisy prawa.

Poniżej proponujemy procedurę postępowania na wypadek wystąpienia braku płatności na rzecz osoby członkowskiej ZZF. Pamiętajcie jednak, że nie we wszystkich przypadkach odzyskanie należności będzie możliwe, dlatego jeśli macie wątpliwości co do wypłacalności zleceniodawcy, przeanalizujcie ryzyko (koszty, wypłacalność dłużnika). Nie podejmujcie decyzji pochopnie, przede wszystkim jednak pracujcie z rzetelnymi producentami! Pamiętajcie też, że każda sprawa jest inna i wymaga innego czasu postępowania, dlatego przedstawione poniżej ramy mają charakter orientacyjny!

1. ROZPOCZĘCIE “SPRAWY” przez ZZF

 • Zgłoszenie przez Członka ZZF braku płatności wraz z podpisanym oświadczeniem o wykonanej pracy. Podpisując oświadczenie, związkowiec zobowiązuje się informować ZZF o postępach sprawy. Formularz oświadczenia do pobrania TUTAJ
 • Jeżeli zgłaszający jest przekonany o swojej racji, wysyła PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY. Wezwanie może sporządzić i podpisać sam lub korzystając z pomocy prawnej. Wzór wezwania do zapłaty można znaleźć TUTAJ

2. KONTAKT Z PRODUCENTEM/ DŁUŻNIKIEM

Kontakt przedstawiciela ZZF ma na celu wyjaśnienie powodów niepłatności. Na tym etapie rekomendowane jest polubowne rozwiązanie sporu.

3. KONFRONTACJA ZE ZGŁASZAJĄCYM

Odpowiedź od producenta jest konfrontowana ze zgłaszającym sprawę Członkiem/Członkinią ZZF, celem podjęcia dalszych decyzji (w tym skierowania PRZEDSĄDOWEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY, o ile nie zostało wysłane wcześniej).

4. EWENTUALNE MEDIACJE

Jeżeli strony chcą rozmawiać, ale nie mogą dojść do porozumienia i proszą o pomoc mediatora, Związek może pośredniczyć w znalezieniu takiej osoby.

5. PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA ZEWNĘTRZNEGO                                                          

Rozwiązania zewnętrzne rekomendowane przez ZZF, wiążą się z kosztami (koszty po stronie zgłaszającego). Są to:

 • Windykacja przez firmę zewnętrzną (maksymalnie 60 dni od zgłoszenia sprawy. Termin może zostać skrócony, a w przypadku bezskutecznych mediacji może nastąpić skierowanie sprawy na drogę sądową. Sprawę przejmuje kancelaria prawnicza, współpracująca z firmą windykacyjną);
 • Konsultacja prawna przez kancelarię współpracującą z ZZF przed podjęciem dalszych kroków prawnych. Koszty po stronie zgłaszającego z wyjątkiem partycypacji Związku w części pierwszej konsultacji. Koszty pozostałych konsultacji, windykacji, postępowania sądowego ponosi zainteresowany związkowiec.
 • Reprezentacja w sądzie przez kancelarię współpracującą z ZZF. Jest to alternatywna opcja względem współpracy z firmą windykacyjną. Koszty ponosi osoba członkowska ZZF.

6. ZAMKNIĘCIE „SPRAWY”

Niezależnie od wyniku sprawy osoba członkowska ZZF, który zgłaszał się do ZZF o pomoc, ma OBOWIĄZEK poinformować Związek o wyniku sprawy.

PRZYKŁADOWE KOSZTY*:

Sporządzenie wezwania do zapłaty: między 350 a 600 zł netto (w zależności od stopnia skomplikowania sprawy). Pozew w przypadku innych niż pieniężne roszczeń dotyczących ochrony praw autorskich (zaniechanie naruszenia, złożenie oświadczenia) podlega opłacie stałej 300 zł.

W sprawach o prawa majątkowe (w tym o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia) pobiera się opłatę stałą od pisma, ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącą:

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Pozew o ochronę dóbr osobistych w oparciu o przepisy k.c. podlega opłacie stałej 600 zł. Warto również pamiętać też o tym, że koszty postępowania sądowego (opłaty, koszty zastępstwa procesowego, koszty biegłych sądowych) ponosi przegrywający postępowanie. *Koszty mogą ulec zmianie.