W najbliższym czasie przedstawimy projekt Filmowego regulaminu pracy na planie zdjęciowym oraz nasze postulaty

Od lat w naszej branży obowiązuje ustne porozumienie, określające godziny pracy na planie filmowym. W produkcji fabularnej jest to 12-godzinny dzień zdjęciowy, w reklamie 11-godzinny. Jako Związek Zawodowy Filmowców jesteśmy zasypywani informacjami o łamaniu tej ustnej umowy i wydłużaniu czasu pracy do 16-, 18-, a nawet 20 godzin, o braku przerw i nieprzestrzeganiu zasad BHP. Kolejną bolączką jest zwalnianie członków ekip bez podania przyczyn, mobbing, zastraszanie, praca bez podpisywania umów, niepłacenie za wykonaną pracę, opóźnienia w płatnościach, a później unikanie kontaktu i nieodbieranie telefonów. Skala takich nieprawidłowości jest bardzo duża. Sprzeciwiamy się temu i zrobimy wszystko, wykorzystując dostępne nam narzędzia prawne, aby takie zachowania wyeliminować z naszej branży. Wzywamy środowisko filmowe do wypracowania filmowego regulaminu pracy i przestrzegania zasad pracy na planie oraz zachowania w duchu wzajemnego szacunku i piętnowania wszelkich przejawów dyskryminacji, niezgodnych z etosem filmowca.

Jeszcze w styczniu przedstawimy projekt Filmowego regulaminu pracy na planie zdjęciowym oraz nasze postulaty.

Jeśli wśród naszych członków i członkiń są osoby chętne do współtworzenia Filmowego regulaminu pracy, prosimy o wysłanie maila na adres: kodeks@filmowcy.art