Podsumowanie webinaru organizowanego przez PIP

Praca dzieci i młodocianych była przedmiotem webinaru Państwowej Inspekcji Pracy, z udziałem m.in. członków ZZF. Spotkanie odbyło się online 11 sierpnia 2022. Czas na podsumowanie.

Praca dzieci, czas pracy

  • Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawa pracy, a stałe zatrudnianie osób do lat 15 jest zakazane. Możliwe są jednak wyjątki, obejmujące wybrane sektory branży, m.in. kulturę i sztukę, sport i reklamę, w których można zaangażować do pracy dzieci.
  • We wspomnianych sektorach dzieci mogą pracować maksymalnie 6 godzin dziennie. Nie mogą pracować w porze nocnej.
  • Nie ma natomiast dolnej granicy wieku, od jakiej dzieci można zatrudniać do pracy we wskazanych wyżej sektorach. Oznacza to, że do filmu czy serialu można zaangażować już niemowlęta. Potrzebne są jednak zgody, m.in.: rodziców/opiekunów, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej i dyrektora szkoły (również opinia, nie zgoda), orzeczenie lekarza oraz zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Praca bez zezwolenia

  • Praca bez zezwolenia jest zagrożona karą grzywny do 30 000 zł.

Młodociani

  • Z perspektywy przepisów prawa pracy osobną kategorię stanowią młodociani – a więc osoby pomiędzy 15. a 18. rokiem życia. Jeśli ukończyli 16 lat – mogą być zaangażowane nawet do 8 godz. na dobę. Mogą jednak pracować tylko przy tzw. „pracach lekkich”.
  • W przypadku zatrudniania młodocianych nie jest wymagana opinia poradni, dyrektora szkoły itp.
  • W 2018 r. nastąpiła zmiana przepisów, do tego czasu za młodocianych uważano osoby, które ukończyły 16 lat, a od 2018 są to osoby, które skończyły 15 lat.

Zapytanie ZZF

Wystąpiliśmy o doprecyzowanie, czy oznacza to stricte „pracę” w wymiarze do 6 godzin, czy ogólnie przebywanie na planie (włączając w to przygotowania, oczekiwanie). O stanowisku Głównego Inspektoratu Pracy będziemy informować.Kiedy otrzymamy odpowiedź z Inspekcji Pracy, zorganizujemy szkolenie z udziałem inspektora PIP oraz psychologa dziecięcego, poświęcone pracy dzieci i młodocianych na planach zdjęciowych.

Przepisy prawne

  • Kodeks pracy
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Materiały po szkoleniu/ do pobrania

odpowiedzi na pytania zadane podczas webinaru

Ochrona pracy dzieci i młodocianych – prezentacja